wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Onze algemene voorwaarden voor levering en betaling

Borg Voor Kwalitieit gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland te Alkmaar op 14 juni 2002 onder nummer 04064170. Samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam. Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijke wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3.Onder “werkzaamheden” worden in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden

waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

4. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

5. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige  bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.  

AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezel­len, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten, voor zover specifiek voor de wederpartij gemaakt, in rekening te brengen.

      

5. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel vooruitbetaling te verlangen.

OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst  tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeen­komst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daarte­gen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

8. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correct uitvoering van de overeenkomst.

9. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij, welke niet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de wederpartij te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in onze administratie het vermoeden daartoe kan worden ontleend.

DUUROVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van

(nagenoeg) identieke werkzaamheden, gelden steeds voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, tenzij schriftelijk een andere duur overeengekomen is.

 

2. Opzegging van zulke overeenkomsten kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Niettemin is iedere partij gedurende 30 dagen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen ingeval de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft alsnog binnen een daarbij gestelde, redelijke termijn te presteren of behoorlijk te presteren, dan wel de andere partij komt te overlijden of onder curatele gesteld wordt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling verkrijgt, of op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.

ANNULERING

Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst  wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

MEER- EN MINDERWERK

1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de weder­partij op de uitvoering, respectievelijk van ons op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

2. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:

a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd, of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen

  geschieden;

b. wanneer overheidsvoorschriften, die ons ten tijde van het sluiten van de overeen­komst niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

3. Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

4. Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.

VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ

1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:

a. over het gebouw of de ruimte(n),  waaraan of waarin het werk moet worden uitgevoerd;

b. over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;

c. over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, water, etc.

3.  De wederpartij dient ervoor te zorgen dat uit te voeren werkzaamheden en leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertra­gings-kosten worden berekend.

 

SCHORSING EN BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

1. De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.

2. Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.

3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen, kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.

4. Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen, zijn wij gerechtigd het werk in onvol­tooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldig­de vervallen termijnen, alsmede vergoeding van alle voor ons uit de annulering voortvloei­ende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom verminderd met door ons niet gemaakte kosten.

HULPMIDDELEN

In de prijs zijn inbegrepen alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen. In de keuze van deze hulp- en reinigingsmiddelen zijn wij vrij.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 

- exclusief B.T.W., andere belastingen, heffingen en rechten,

- vermeld in  euro's.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstan­digheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met  het niet nakomen van onze verplichtingen uit de opdracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons ter zake hebben verzekerd.

2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoorlijke) uitvoering van onze werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk, voor zover die aansprakelijkheid niet dwingend in de Wet geregeld is. Te allen tijde is onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in  rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.

3. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen.   

   

4. Bij de uitvoering van schoonmaak- of ontsmettingswerkzaamheden of toepassing van daartoe benodigde middelen, dragen wij geen enkele aansprakelijkheid inzake de Wet Milieubeheer, ontsmettingen, ziekte-insleep of enige directe of indirecte schade in dat verband.

5. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheids­as­suradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de weder­partij en/of derden.

RECLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij  ons

-rechtstreeks- binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalings­verplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overma­king op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De op onze bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incasso-machtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag  wordt gestorneerd,  is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.

4. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, voorlopig surseance van betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c.  enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d.  nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de  inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds  bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

f. kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interesse.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevon­den, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke  als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.